Header rots

Procesbegeleiding en ontwikkeling

Uw bedrijf of afdeling is in verandering. De missie en visie zijn gereed en sluiten aan bij het gewenste toekomstperspectief. Het is alleen nog een kwestie van implementeren.
Maar hoe zorg je voor een goede transitie van visie naar uitvoering? Weet iedere medewerker en leidinggevende wat er van hen wordt verwacht. En vooral ook: waarom dat moet? Hoe gaan zij de vertaalslag maken naar hun eigen handelen in het werk en meewerken aan de implementatie daarvan? Wat is er nog nodig om de implementatie tot een succes te maken?

Hoe verloopt dat?

In gesprek met u wordt het gewenste resultaat vastgesteld.  Op basis daarvan stelt Interactie een plan van aanpak op, dat als leidraad dient voor het vervolgtraject.

Afhankelijk van de vraagstelling werkt Interactie aan:

  • ontwikkelen van een startbijeenkomst
  • ontwikkelen van procedures
  • opstellen van werkprocessen of beleidsnotities
  • ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe werkwijze in de praktijk
  • bijstellen en verbeteren van de werkwijze naar aanleiding van bevindingen in de praktijk
  • opstellen van functieprofielen
  • interne communicatie naar opdrachtgever en medewerkers door nieuwsbrieven, voorlichting
  • voortgangsrapportage of deelname aan werkoverleg

Interactie houdt de opdrachtgever op de hoogte van het verloop, doet voorstellen voor bijstellen van het proces, houdt zowel de opdrachtgever als medewerkers ‘bij de les’.

Hoe wordt de verandering ‘eigen’ binnen de organisatie?

Medewerkers, teams en leidinggevenden worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de implementatie. Zij zijn het kapitaal dat de uitvoering van de implementatie moet dragen en ondersteunen.
Interactie zorgt voor bewustwording, bespreekt houding en attitude tijdens de implementatie, maakt gebruik van de kennis en kunde van de medewerkers, en licht voor over nut en noodzaak van de ingezette verandering. Door de open communicatie en integere manier van werken enthousiasmeert Interactie de betrokkenen en wekt vertrouwen. Interactie helpt mensen meer plezier te laten beleven aan het behalen van resultaat en samenwerken (weer) leuk te maken.

En als medewerkers niet mee lijken te kunnen in de nieuwe werkwijze?

Interactie signaleert eventuele vragen over te ontwikkelen competenties van medewerkers en adviseert over competentie ontwikkeling. In overleg kan Interactie  trainingen of workshops ontwikkelen en verzorgen.